Aktuálně ...

... se zapojujeme do projektů zaměřených na  získání dotací následně užitých pro některé z volnočasových aktivit pobytových dětí  (nákup vybavení či příspěvek na poznávací a zážitkové akce, víkendové pobyty či prázdninové aktivity). Za projevenou podporu všem městským úřadům srdečně děkujeme! 

 

Realizované projekty

 • Projekt A - Jít spolu ne vedle sebe
  Cílovou skupinou jsou dívky ve věku 14-17 let nacházející se v komplikovaných rodinných vztazích s narušenými interpersonálními vztahy - zejména s matkami, kdy celou situaci doprovázejí útěky z domova, krádeže, prostituce, suicidální chování, sebepoškozování včetně poruch příjmu potravy.
  Zaměření projektu - smyslem intenzivního třídenního pobytu ve vybranných prostorách je: Pomocí vhodně volených psychosociálních her, výtvarných technik, volnočasovýc a zážitkových aktivit vytvořit opěrné body, které klientkám pomohou pochopit, nebo respektovat situace vzniklé v důležitých rodinných, partnerských a vrstevnických vztazích. Přispět k obohacení osobnosti, k obrácení zaběhaného způsobu myšlení, navázat na vzájemné pozitivní prožitky (s matkami) a na jejich základě hledat kompromisní řešení kritických situací, zaměřit se na tradiční hodnoty , na kterých je, nebo by mohla být postavena jejich rodina, učit se vzájemnému respektu, řešit konflikty konstruktivně - bez vzájemného obviňování
   
  Projekt B - Kluci na rozcestí
  Cílovou skupinou jsou chlapci ve věku 14-16 let s trestnou činností, kdy soudem bylo nařízeno absolvování výchovného programu v SVP. (Konfliktní vztahy v rodině - krádeže , násilí, útěky, školní neúspěšnost , šikana, záškoláctví, násilí na zvířatech, obdiv k názorům extremistických hnutí, experimentování s návykovými látkami...)
  Toto jejich období - těsně přes dospělostí je důležitým rozcestím. Směr vykročení někdy ovlivní celý jeho život. Jsou osamoceni v nezvladatelných problémech a začínají vyhledávat "nové kamarády", nové možnosti trávení volného času. Navazují vztahy v prostředí, které nerespektuje pravidla, přijímají závadové postoje a záhy mění se jejich hodnotový systém.
  Aktivity jsou zaměřené na korektivní prožitek jako základní formativní prvek.Užitím psychosociálních her chceme umožnit otevření témat, o kterých se domníváme, že jsou pro skupinu klíčovými. Důležitá zásada, chceme-li se seznámit, máme dotyčné lépe vnímat. Pocit úspěšnosti je důležitý pro rozvoj sebevědomí a kladného sebepojetí. Podpora je důležitým momentem.